Store.

DARK – JAVA

CACAO %: 70

FARM:

TASTING

  • CARAMEL
  • SMOKE

80G BAR